Systeemisen muutoksen johtaminen sote-palveluissa

Tämä koulutus keskittyy sote-palveluiden muutosten johtamiseen. Miten asiakaskokemusta johdetaan palveluyhteiskunnassa? Millaisia ovat johtamisen metataidot ja metahallintarakenteet? Millainen sote-uudistus on strategisena, systeemisenä ja ihmiskeskeisenä muutosprosessina? Muun muassa näitä kysymyksiä tarkastellaan tässä uudessa ja ajankohtaisessa moduulissa.

Moduuli on suoritettavissa täysin itsenäisinä opintoina, mutta se on mahdollista sisällyttää myös Executive MBA -ohjelman erikoistumisopintoihin. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaminen -opintokokonaisuus on yksi Executive MBA -ohjelman erikoistumisopintovaihtoehdoista. Koko Executive MBA -ohjelma on yhteensä 95 op. Voit halutessasi suorittaa erillisenä täydennyskoulutuksena Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen opintoja tai jatkaa koko Executive MBA -ohjelmaan.

Executive MBA on ylemmälle ja keskijohdolle suunnattu johtamisen ja liiketoiminnan täydennyskoulutusohjelma.

Moduulin tieteellisenä johtajana toimii prof. Harri Jalonen

Moduulin rakenne

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

OSA I - PÄIVÄ 1 - SYSTEEMI ELÄÄ, PARANEVATKO PALVELUT?

23.9.2024 klo 9:00–16:00 
FT, Harri Jalonen, professori, Vaasan yliopisto

Systeemiajattelun lyhyt oppimäärä – voiko kompleksisuutta johtaa?

Sotejärjestelmän kompleksisuutta voidaan jäsentää jakamalla se viiteen erilliseen toisiinsa kiinteästi kytkeytyvään ulottuvuuteen, joita ovat rakenteellinen (julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden vuorovaikutussuhteet), toiminnallinen (erilaiset toimintaa ohjaavat institutionaaliset logiikat), ohjauksellinen (moninaiset valta- ja vastuusuhteet ja tilivelvollisuudet sekä ohjausta tukevan tiedon monitulkintaisuus), ideologinen (poliittiset tavoitteet ja odotukset) ja kulttuurinen (arvot, uskomukset ja toimintakäytännöt) kompleksisuus. Päivän aikana käsitellään kompleksisuuden eri muotojen kohtaamista ja etsitään ratkaisuja niiden johtamiseksi.

OSA I - PÄIVÄ 2 - SYSTEEMI ELÄÄ, PARANEVATKO PALVELUT?

24.9.2024 klo 9:00–16:00 
HTT, Sanna Tuurnas, apulaisprofessori Vaasan yliopisto

Arvonluonti ja asiakaskokemuksen johtaminen 

Monet organisaatiot ajattelevat asiakaskeskeisesti. Arvon luominen nostaa esille kaksi keskeistä kysymystä: missä arvon ajatellaan syntyvän ja kenen toimesta? Arvon syntymiseen vaikuttaa esimerkiksi palvelunkäyttäjän ja hänet kohtaavan ammattilaisen välillä tapahtuva vuorovaikutus. Arvon luomiseen vaikuttaa myös taustalla oleva palvelujärjestelmä ja sitä tukevat toimijat, kuten kansalaisjärjestöt. Samaan tapaan kuin arvoa voidaan luoda, sitä voidaan myös tuhota. Miten arvoa luovia kohtaamisia voi sitten johtaa? Päivän aikana käydään läpi arvon luomista prosessina ja toimintamallina teoreettisen keskustelun ja käytännön esimerkkien kautta.

OSA II - PÄIVÄ 1 - SUORITTEIDEN MITTAAMISESTA VAIKUTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

30.10.2024 klo 9:00–16:00 
HTT, Anna-Aurora Kork, apulaisprofessori, Vaasan yliopisto

Vaikuttavuusperusteiset sote-palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuusperusteista ohjausta tapahtuu monella eri tasolla: politiikassa, hallinnossa ja organisaation johtamisessa. Päivän aikana käsittellään monitulkintaista vaikuttavuuden ilmiötä, johon kietoutuu yhteen monenlaisia poliittishallinnollisia tavoitteita. Lisäksi pohditaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuusperusteisuutta asiakasarvon, palvelujen uudistamisen ja voimavarojen hallinnan näkökulmista. Tavoitteena on tuottaa ymmärrystä vaikuttavuuden johtamisen edellytyksistä ja mahdollisuuksista, erityisesti sote-palvelujen vaikuttavan toiminnan kehittämiselle hyvinvointialueilla.

OSA II - PÄIVÄ 2 - SUORITTEIDEN MITTAAMISESTA VAIKUTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

31.10.2024 klo 9:00–12:00 
HTT, Tomi Niemi, tutkijatohtori, Vaasan yliopisto

Digitaalinen transformaatio sote-palveluissa

Digitalisaation ja sähköisten palveluiden hyödyntäminen muodostaa moniulotteisen kokonaisuuden. Olennaisiksi asioiksi nousevat niin teknologisiin infrastruktuuriin ja organisaation toimintakulttuuriin liittyvät kysymykset kuin myös ihmisten yksilöllinen suhtautuminen digitalisaatiota sekä tulevaisuuden teknologioita kohtaan. Aamupäivän aikana perehdytään laaja-alaisesti digitalisaation tematiikkaan ja pohditaan teknologian hyötyjä ja haavoittuvuuksia hyvinvointipalveluiden kontekstissa.

OSA III - PÄIVÄ 1 - ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN JA OHJAUS

13.11.2024 klo 9:00–12:00 

HTT, Paula Rossi, tutkijatohtori, Vaasan yliopisto

Konfliktit palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämisessä

Aamupäivän aikana tarkastellaan konfliktien roolia arjen työssä, organisaatioiden toiminnan edellytyksenä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujärjestelmän kehittämisessä. Konflikteja ei nähdä vain ongelmina vaan olennaisena tekijänä toiminnan kehittämisessä. Konfliktit auttavat ymmärtämään esimerkiksi julkisten palveluiden organisaatio- ja toimialarajat ylittävää systeemistä muutosta.

OSA III - PÄIVÄ 1 - ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN JA OHJAUS

13.11.2024 klo 13:00–16:00 

HTT, Kaisa Kurkela, tutkijatohtori, Vaasan yliopisto

Kansalaisuus ja osallisuus sote-palveluissa

Iltapäivän aikana pohditaan kansalaisten erilaisia rooleja suhteessa sote-palveluihin. Kansalaiset nähdään paitsi palveluiden käyttäjinä, myös laajemmin sote-palveluihin ja palvelujärjestelmään vaikuttavina toimijoina. Lisäksi avataan kansalaisten osallistumista sote-palveluiden näkökulmasta sekä sen taustatekijöitä. Lopuksi pohditaan, mitä odotukset kansalaisten osallistumisesta tarkoittavat hyvinvointialueiden hallinnan näkökulmasta.

OSA III - PÄIVÄ 2 - ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN JA OHJAUS

14.11.2024 klo 9:00–16:00 
VTT, Petri Uusikylä, tutkimusjohtaja, Vaasan yliopisto
FT, Harri Jalonen, professori, Vaasan yliopisto

Työpaja: Systeemisen muutoksen tuuppaaminen 

Työpajassa tutkitaan ohjauksen kehittämismahdollisuuksia uudessa hyvinvointialuehallinnossa. Millaisiksi ohjausrakenteet muodostuvat? Miten johtajia ohjataan ja miten he ohjaavat työntekijöitä? Miten ohjausta voidaan kehittää systeemisyyden ja ohjauksen pullonkaulat huomioiden.

Tutustu myös SOTE MBA kokonaisuuteen

Kiinnostuitko?

Mikäli kaipaat lisätietoa koulutuksesta, jätä meille mietteesi ja yhteystietosi, olemme sinuun yhteydessä

"*" näyttää pakolliset kentät

Hyväksyn ehdot*
Ehdot löytyvät tietosuojaselosteesta