Uuden avaruustalouden etujoukoissa: KSC ja AuroraSpace-avaruushankkeen vaikutus alueelliseen liiketoimintaan

UvaasaExEd esitelee toisen osan Merenkurkun avaruuskeskuksen (Kvarken Space Center, KSC) videohaastattelusarjasta, jossa keskitytään nyt AuroraSpace-avaruushankkeeseen ja sen merkitykseen alueelliselle liiketoiminnalle. Tässä jaksossa Arto Ojala, kansainvälisen liiketoiminnan professori ja avaruustalouden asiantuntija sekä Johanna Haveri, Digital Economy -tutkimusalustan projektipäällikkö, avaavat uuden avaruustalouden käsitettä, sen ekosysteemejä ja vaikutuksia alueelliseen kehitykseen.

Haastattelussa Arto Ojala avaa uuden avaruustalouden käsitettä, joka viittaa siirtymään julkishallintovetoisista avaruusaktiviteeteista kohti yrittäjävetoisia ja kaupallisia toimia avaruusalalla. Hän korostaa kuinka AuroraSpace-avaruushankkeen kautta kehitetään näitä kaupallisia toimintoja yrityksissä. Yrityksille tarjotaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistetään niiden yhteistyötä markkinoiden muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi uusien liiketoimintamahdollisuuksien yhteiskehittämisen kautta. Ojalan mukaan syvällisempi ymmärrys alueen toimijoista ja arvonluontimahdollisuuksista auttaa tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuksia ja jalostamaan yritysten liiketoimintamalleja.

Johanna Haveri puolestaan keskittyy kansainvälisen yhteistyön merkitykseen resurssien tehokkaassa hyödyntämisessä ja yhteisten päämäärien saavuttamisessa. Hän painottaa, kuinka konsortion 12:n kumppanin asiantuntemus avaruustoiminnan eri näkökulmista mahdollistaa suurempien tavoitteiden saavuttamisen yhdessä. AuroraSpace-avaruushanke, jossa on osallisena 12 yliopistoa ja tutkimuslaitosta Suomesta, Ruotsista ja Norjasta, ja jonka johtajana toimii Vaasan yliopisto, toimii esimerkkinä tästä yhteistyöstä, joka vahvistaa alueen asemaa avaruusbisneksessä ja edistää kestävää kehitystä.

Merenkurkun avaruuskeskus (KSC) on uuden aikakauden kynnyksellä alueellisessa liiketoiminnassa ja avaruustaloudessa. Sen toiminnan ytimessä on innovaatioiden ja yhteistyön edistäminen, mikä luo pohjan kestävän kehityksen tukemiselle ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamiselle. KSC:n pyrkimyksenä on yhdistää tutkimus, teknologia ja kaupalliset mahdollisuudet, jotta Pohjoismaiden asemaa avaruusteollisuuden kartalla voidaan vahvistaa. Tämän myötä meillä on mahdollisuus muokata tulevaisuutta tavalla, joka hyödyttää paitsi aluetta myös koko ihmiskuntaa, ja edistää samalla kestävää kehitystä ja uudenlaisen talouden rakentumista.